دوشنبه , تیر ۳ ۱۳۹۸
صفحه نخست / خانه و خانواده / مشکلات خانوادگی موجود در دوران جوانی

مشکلات خانوادگی موجود در دوران جوانی

پس از پایان یافتن دوره کودکی، فرد وارد مرحله اي می شودکه شرایط آن با شرایط دوره قبلی کاملا متفاوت است .این دورهکه انتقال به مرحله بالندگی و کمال است و با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل همراه است به دوره ينوجوانی معروف است.نوجوان در این دوره شرایط وتوقعات تازه اي داردکه نمی توان آن را با دوره ي قبلی وي یکی دانست. بههمین جهت است که عده اي این دوره را تولدي دوباره براي فرد نامیده اند، در این مرحله دگرگونی هاي زیادي در ابعاد
مختلف جسمی، عقلی واحساسی به وجود می آید که روي هم شخصیت نوجوان را تشکیل می دهند .با در نظر گرفتن بیش از پانزده میلیون نوجوان وجوان در کشور، که نیروي محرکه وپویاي جامعه محسوب می شوند، قابل تاملاست تا به شناخت نگرش ها، مشکلات وخواسته هاي آنان توجه شود. براي رسیدن به چنین اهدافی، شناخت زبان ارتباطی ،خصایص رفتار و شناخت ویژگیها ي مربوط به این دوره ي سنی مورد توجه وقابل اهمیت است زیرا نوجوانان و جوانان ما بهعنوان نسل بالنده ، پر تحرك ، با نشاط و امید وار تر نسبت به آینده در کشور ما به حساب می آیند. پس توجه به مشکلاتآنان مانند پرداختن و توجه کردن به اصلی ترین سرمایه هاي ملی کشور است بر خورد با نوجوان وجوان تکنیک خاصی دارد.در این دوره نوجوان به حرکات و رفتارها ي منطقی نیاز دارد و همه چیز را از دیدگاه رفاقت ، صمیمیت ودوستی قابل حل می
داند در این راستا قصد داریم که به مشکلات دوره نوجوانی بپردازیم که یکی از این مشکلات، مشکلات خانوادگی موجود دراین مرحله می باشد.

مشکلات خانوادگی:
پدر و مادر، اولین کسانی هستند که زیر بناي شخصیت یک نوجوان را می سازند و پایه گذار ارزش ها و معیارهاي فکري ويهستند متاسفانه بسیاري از خانواده ها به علت بی توجهی یا عدم آشنایی با شیوه هاي برقراري ارتباط با فرزندان خود، نمیتوانند با آنها رابطه اي صحیح برقرار کنند و آنها را از دست می دهند. محوري ترین انگیزش در این دوره،کوشش نوجوانبراي بدست آوردن استقلال است خانواده و شیوه هاي تربیتی حاکم در آن بر نوجوانان و مشکلات آنان تاثیر مستقیم دارند بهطوري که تحقیقات ثابت کرده اند رفتارهاي ناسازگار نوجوانان ناشی از فقدان جو عاطفی لازم در محیط خانواده است. خشمو خصومت والدین نسبت به فرزندان و طرد کردن یا نادیده گرفتن فرزندان سبب می شود که آنها دچار مشکلات تحصیلی،عدم سازش با گروه ھمسالان و يا دچار بروز رفتارھاي ضد اجتماعي شوند.

عوامل مؤثر در فرایند زیستي- خانوادگي:
۱ -عوامل انساني در خانواده: اين گونه عوامل مربوط به رفتارھاي اعضاي خانواده از قبیلپدر، مادر، برادران و ديگر اعضاي خانواده است ھم چنین خويشاوندان و ساير بستگان نیز دراين طیف جاي دارند

۲ -عوامل غیر انساني: بعضي از مھمترين آنھا عبارتند از: عوامل غذايي، دارويي،طبیعي، جغرافیايي، دروني،عقلاني،رواني،عاطفي، فشار فرھنگي،اخلاقي، شغلي،جوزندگي،جو مذھبي ودرنھايت عوامل گیاھي و جا

چھار الگوي تعامل والد- كودك عبارتند از:
٭ خانواده مقتدر،گرم و پذیرا: رابطھ والدین با فرزندان دو طرفھ، گرم و صمیمي ھمراه با پذیرش است ھم چنین
فرزندان این خانواده ھا مستقل، دارا ي روحیھ ھمكاري و موفقیت اجتماعي وھوشي بیشتر مي با شند
٭ خانواده مقتدر، سرد و خشك (مستبد): رابطھ والدین با فرزندان با اعمال قدرت، استبداد و بدون گرمي و مھرورزي
است و فرزندان این خانواده ھا فاقد خودانگیختگي و استقلال ھستند و از اجتماع كناره گیري مي كنند
٭ خانواده آزاد و دموكراتیك (سھل انگار): در این خانواده والدین نسبت بھ فرزندان توجھ و مراقبت كمي دارند این
نوع خانواده ھا ، فرزند محور ھستند و فاقد توانایي كنترل رفتارھاي نادرست فرزندان مانند روي آوردن بھ سیگار،
مواد مسكر و مخدر و عدم مسئولیت اجتماعي ھستند
٭ خانواده ھاي بي توجھ و غفلت كننده (غافل): اولیاي این خانواده ھا بھ علت ترجیح دادن اشتغالات و فعالیتھاي
خود ا زرفتارھاي فرزندان خود غافل مي شوند این غفلت وبي توجھي باعث مي شود كھ روزانھ گفتگو و مكالمات
محدودي با فرزندان داشتھ باشند فرزندان این خانواده ھا افرادي خوشگذران، ولخرج و پرخاشگر ھستند. خانواده
مطلوب در نوع اول است در این خانواده ھا روابط صمیمي، دو طرفھ و توام با احترام و تفاھم مي باشد
انتظارات نوجوانان از والدین:
٭ پدران و مادران در برابر راھنمایي و نظارت بر كارھا و رفت و آمدھایشان بھ آنان آزادي فكر و استقلال دھند،
آنان را درك كنند و بھ آنھا اعتماد نمایند تا دراموري كھ ازھرجھت بھ آنھا مربوط مي شود حق اظھارنظر، انتخاب و
اقدام داشتھ باشند
٭ پدران و مادران بین فرزندانشان تبیض قائل نشوند، آنان را نزد آشنا و بیگانھ سرزنش نكنند، بھ نقاط مثبت آنان
توجھ داشتھ باشند و ایشان را با سایر افراد خانواده ، خویشان و دوستان مقایسھ نكنند
٭ والدین از مشاجرات و گفتگوھاي خصمانھ بین خود پرھیز كنند و یا حدااقل در حضور فرزندانشان از دعوا و نزاع
خودداري كنند
٭ ھم چنین بعضي از نوجوانان از وجود فاصلھ سني زیاد بین خود و والدینشان نگرانند و معتقد ھستند كھ ھر چھ
فاصلھ سني بین والدین و فرزندان بیشتر باشد، داشتن درك درست از یكدیگر، مشكل تر و تفاھم و دوستي، كمتر خواھد
بود
راه برخورد عاطفي با نوجوانان:
٭ تفاوت گذاشتن بین احساس و كردار: بدین معني كھ در برخورد با احساسات و آرزوھاي نوجوان باید رفتارمان بھ
صورت قابل قبول و انعطاف پذیر باشد، لذا نباید برداشتھا، امیال و خواستھ ھایشان را بھ تمسخر گرفت
٭ والدین نباید تظاھر بھ دانایي بیش از اندازه نمایند، زیرا نوجوانان از این مورد گریزانند
٭ والدین باید متناسب سن و سال نوجوان با او برخورد كنند نھ مانند دوره كودكي او
٭ لازم است نوجوان دربرنامھ ریزي اوقات فراغت خود آزاد باشد تا آن طور كھ مي خواھد از این اوقات استفاده كند
٭ بھترین برخورد با نوجوان،ضمن دوستي و صمیمیت با او، منطقي صحبت كردن ھمراه با استدلالھاي منطقي است
٭ والدین باید مطمئن باشند كھ پرخاشگري، حساسیت و لجاجت نوجوان ، حالت زود گذر دارد و در این مواقع باید
صبر و حوصلھ داشتھ باشند

منبع:nisoc.ir

همچنین ببینید

۷ راز مدیریتی در اداره “اقتصاد خانواده”

حتما برای شما هم پیش آمده که در روزهای پایانی ماه با کمبود بودجه مواجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *