یکشنبه , مهر ۲۹ ۱۳۹۷
صفحه نخست / خانه و خانواده / کمک به والدین برای ایجاد فضای مثبت در خانه و خانواده

کمک به والدین برای ایجاد فضای مثبت در خانه و خانواده

انجام موارد زیر موجب بهترشدن ارتباطات و مثبتشدن فضای خانه میگردد:
فعالیتهایـی را پیـدا کنیـد کـه بـرای هـر دو طـرف لذتبخش باشـد چـون در نهایت، هـدف، بهترشـدن ارتباط
شـما و کودک اسـت.

تفریح با کودک سه هدف دارد:دوستشدن، درککردن و پرورش کودک.
دوسـتان ً معمـولا بـا هـم احسـاس راحتـی میکننـد و از همدیگـر سـؤالهای مهـم میپرسـند. اگـر شـما هـمبـا کـودک خـود دوسـت باشـید، طـرف مشـورت و سـؤال او خواهیـد شـد. چنیـن پـدر و مـادری اگـر رفتارناامیدکننـده و نـه چنـدان مناسـب از کـودک ببیننـد حمایت و عشـق خـود را از وی نمیگیرند بلکـه به کودکدرحـل مشـکلاتش کمـک میکننـد و ایـن بدان معنی نیسـت کـه پدر یـا مـادر موقعیت خـود را از دسـت می دهدبلکـه در موقعیتـی قـرار میگیـرد کـه فرزنـد خـود را بهسـمت تصمیمگیـری صحیـح راهنمایـی مـی کند.از طـرف دیگـر، تفریحکـردن بـا هـم، سـبب درک همدیگـر نیـز میشـود در نتیجـه ضعفهـا و قدرتهـا وشـباهتهای یکدیگـر مشـخص شـده و حـس احتـرام نسـبت بـه دیگـری بهوجـود میآیـد.سـومین هـدف از تفریحکـردن، پرورش کودک اسـت یعنـی تشـویقهای زیـاد بههمراه هیجـان و عاطفـه برایوی فراهـم کنیـد. در ایجـاد مهارتهـای ارتباطـی مؤثـر، مهارتهـای اجتماعی، مسـئولیتپذیری، قضـاوت خوب وخودانضباطـی و اعتمـاد بهنفـس بـه وی کمـک کنیـد. تمـام اینهـا را از طریق عملـی و مثالی باید آمـوزش دهیدنـه بـا درسدادن. در نهایـت میتوانیـد امیدوار باشـید که با ایـن روشها بتوانید بـا دیگر مدلهـا و الگوهای موجوددر جامعـه رقابـت کنید و از آنها پیشـی بگیرید.

نمونههایـی از اینگونـه تفریحـات عبارتنـد از: رفتـن بـه مسـابقات ورزشـی یـا پیکنیـک، ماهیگیـری، بـازی بـا
لغـات، جمـعآوری تمبـر، گـوشدادن بـه نوارهـای داسـتان، غذا پختـن و…

۱- بافرزندخویشزمانهایىبراىتفریحداشتهباشید.بـه کـودک اجـازه دهیـد تـا جایـی کـه امـکان دارد در کارهـا بـه شـما کمـک کنـد. انجامایـن کارهـا بـه کـودک حـس مشـارکت در کار خانـواده میدهـد و او را مسـئولیتپذیر و دارایاعتمادبهنفـس میکنـد.در مورد حفظ علاقه به کارهای خانه در کودکان لجباز نیاز به تشویقهای مکرر دارید.اگـر مـا همیشـه در حالـی کـه فرزندمـان مشـغول تماشـای تلویزیون یـا بازیکردن اسـت،کارهـای خانـهرا انجام دهیم، چگونه میتوانیم انتظار داشـتهباشـیم که حس مسـئولیتپذیریپیـدا کند؟

۲ -از فرزندخود در انجامکارهاىخانهکمکبگیرید.
غیـر از اینکـه مـی توانیـد به کـودک بگویید دوسـتت دارم، راههـای دیگری نیـز برای انتقـال این مطلبوجـود دارد کـه عبارتند از:
* در نقاط مختلف خانه ً مثلا در تخت وی علامت قلب یا دوستت دارم بگذارید.
* نشاندادن محبت بهشکل فیزیکی مانند بغلکردن نیز نوعی ارتباط مثبت با کودکان است.
* اجـازه بدهیـد کـودک، زمانیکـه در مـورد دوستداشـتن وی بـا شـخص دیگـری صحبـت میکنیـد
حرفهـای شـما را بشـنود.
* یـک آلبـوم بـرای فرزنـد خود درسـت کنیـد. عکسهای خـاص، کارهای هنـری و دیگر اطلاعـات راجع
بـهفرزندتـان را در آن بگذارید.
* کارهای هنری فرزند خود را به دیگران نشان دهید.

۳- مفهوم”دوستتدارم” رابه کودكانتقالدهید.
بـا اینکـهقوانین خانهباید واضح و خاص باشـند ولینبایـد فهرسـتی طولانی از بایدهاونبایدهـا را در بربگیرندً مثـلا کـودک باید در سـاعت خاصـی به رختخـواب برود
و بخوابد و هر روز سـاعت مشـخصی بیدار شـود. عاداتهنـگام خـواب نیـز شـامل فعالیتهـای آرامـی ماننـدخوانـدن داسـتان یـا دعا و یا شـنیدن یـک آهنگ ملایمباشد.

۴ -قوانین، عاداتوساختارخانواده راحفظکنید.
حفـظ ایـن سـنتها فضـای خانـه مثبتتـر میشـود. بهعنـوان مثـال ممکن اسـت
در تعطیـلات آخـر هفتـه و یـا سـایر تعطیـلات، مهمانیهـای خانوادگـی و یـا گردشهـایدسـتهجمعی برقـرار باشـد یـا اینکه هر شـب در زمـان خاصی افـراد خانـواده دور هم جمعشـوند و هـر کـس در مـورد کاری کـه آن روز انجـام داده صحبـت کنـد. سـعی کنیـد ایـنسـنتها توجـه کـودکان را جلـب کنـد تـا به انجـام آنهـا علاقمند شـوند.

۵- آدابو رسومخانوادگىرا حفظ کنید.
ً به کودکان آسـیب میرسـاند بنابراین باید ارتباطات پدر و مادر مطلوبکشـمکشهای مکرر و شـدید والدین قطعاباشـد. یکـی از مؤثرتریـن راههـا بـرای افزایـش ارتباط میان همسـران افزایـش زمان تفریح آنهـا اسـت. درواقع میزانتفریحـات مشـترک زوجها قویتریـن عامل در پیشبینی خوشـبختی زناشـویی اسـت. میتوانیـد فعالیتهایی راً درفرزند
کـه مـورد علاقـه مشـترک هر دونفر شماسـت انتخاب کنید. زمانیکه شـما ازفعالیتـی لذت میبرید مسـلماشـما نیـز تأثیـر مثبـت خواهد گذاشـت. در کنـار ایـن فعالیتها سـعی کنیـد راههایی برای سـازگاری با کشـمکشهابـا هـم پیـدا کنیـد ً مثـلا هنگامی کـهاحتمـال میدهید دربـاره موضوعـی توافق نداریـد وفرزندتـان نیز حضـور دارد،بهدلیـل احتمـال بـروز کشـمکش از مطرحکـردن آن صرفنظر کنید.موضـوع دیگـر اینکـه پدران بایـد در زندگی کـودکان فعال باشـند و خود را از پـرورش و تربیت کـودک کنارنکشند

منبع:shiremadar.com

همچنین ببینید

۷ راز مدیریتی در اداره “اقتصاد خانواده”

حتما برای شما هم پیش آمده که در روزهای پایانی ماه با کمبود بودجه مواجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *